Pensioensparen

Pensioensparen: keuze uit 2 fiscale maximumbedragen

Door de indexatie in 2023 kunnen pensioenspaarders kiezen tussen 2 fiscale maximumbedragen: het fiscale plafond van 990 euro met een fiscaal voordeel van 30 % of het fiscale plafond van 1.270 euro met een fiscaal voordeel van 25 %.

Wat is duaal pensioensparen?

Voortaan kan je jaarlijks een keuze maken omtrent fiscaliteit voor jouw pensioenspaarplan.

1/ je kiest voor een jaarlijks spaarbedrag kleiner of gelijk aan het fiscale maximum van 900 EUR. In dit geval geniet je een belastingvermindering op de spaarpremie van 30%.

2/ of je kiest voor een spaarbedrag hoger dan 990 EUR, tot maximum 1 270 EUR. In dit geval geniet je een belastingvermindering op de spaarpremie van 25%. Die uitdrukkelijke keuze om meer dan 960 EUR te sparen zal elk jaar opnieuw moeten gemaakt worden.

Lagere bedragen dan 1.270 EUR kunnen immers resulteren in een lager fiscaal voordeel dan bij het fiscale regime van 30%. Daarom adviseren we om steeds het fiscale maximumbedrag te kiezen.

Wat is mijn fiscaal voordeel?

 • Stortingen tot 990,00 euro genieten een belastingvermindering van 30% op het volledige bedrag (maximaal 294 euro + gemeentebelasting).
 • Stortingen boven 990,00 euro genieten een belastingvermindering van 25% op het volledige bedrag (maximaal 35,00 euro + gemeentebelasting)

Welke voorwaarden gelden er?

 • Verzekeringnemer = de verzekerde
 • De stortingen moet definitief zijn en in de Europese Economische Ruimte (EER) gedaan zijn.
 • Per jaar mag er slechts op 1 pensioenspaarverzekering of pensioenspaarrekening gestort worden.
 • Een bank of verzekeringsmaatschappij mag per belastingplichtige slechts 1 rekening of verzekering afsluiten.
 • Aanvangsleeftijd: de polis moet worden afgesloten vóór het jaar waarin de verzekeringnemer de leeftijd van 65 jaar bereikt.
 • De levensverzekering moet zijn afgesloten om een rente of kapitaal op te bouwen bij leven en/of bij overlijden.
 • Looptijd contract: minimum 10 jaar.

Belasting op uitkeringen

 • Geen taks op toegekende winstdeling.
 • Levensverzekering afgesloten voor 55 jaar: Bij uitkering op einddatum (of afkoop na 60 jaar) wordt een anticipatieve taks van 8,00% geheven door de verzekeraar op de 60ste verjaardag van de verzekerde. De anticipatieve taks heeft een bevrijdend karakter.
 • Levensverzekering afgesloten (of verhoogd) vanaf 55 jaar: Bij uitkering op einddatum wordt een anticipatieve taks van 8,00% geheven door de verzekeraar op de 10de verjaardag van de polis. De anticipatieve taks heeft een bevrijdend karakter. Het tarief van 8,00% is eveneens van toepassing bij uitkering voor de 10de verjaardag van de polis en na 60 jaar, maar enkel in geval van werkloosheid met bedrijfstoeslag (‘brugpensioen’), pensionering op de normale datum of in de 5 jaar voordien. Indien niet aan die voorwaarden voldaan is, bedraagt het tarief 33%.
 • Een gedeeltelijke of volledige afkoop voor 60 jaar is fiscaal nadelig aangezien een bedrijfsvoorheffing van 33% (te verhogen met de gemeentebelasting) verschuldigd is. Deze wordt door de verzekeraar afgehouden en via de personenbelasting verrekend.

Contacteer ons

Vraag offerte aan

Scroll to Top